.

Regulamin sklepu / Terms and conditions of use

Regulamin sklepu internetowego ARM Shop zaktualizowany dnia 01.02.2019 r.

§1 Postanowienia ogólne
§2 Rejestracja i Zamówienia
§3 Ceny i formy płatności
§4 Formy dostawy i realizacja
§5 Prawo do odstąpienia od umowy
§6 Reklamacja Towaru
§7 Newsletter
§8 Program Rabatowy
§9 Ochrona danych osobowych
§10 Znak towarowy i dystrybucja
§11 Informacja o cookies
§12 Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

1.  Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym ARM Shop działającym pod adresem URL https://www.shop.medycynaludowa.com  który prowadzony jest przez:

The Academy of Regenerative Medicine, Plac Dworcowy 2G, 58-160 Świebodzice
NIP: 8842544905

zwaną w niniejszym regulaminie 'ARM Shop' lub 'Sprzedawca'.

2. Słownik pojęć, użytych w niniejszym regulaminie:

  1.     Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
  2.     Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3.     Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  4.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5.     Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  6.     Newsletter – elektroniczne wiadomości informacyjne przesyłane periodycznie przez Sprzedawcę, w których zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
  7.     Sklep Internetowy (Sklep) - sklep działający pod wyżej wymienionym adresem URL, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
  8.     Towar - produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;
  9.     Umowa sprzedaży - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
  10.   Zamówienie -  rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary  złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu URL https://www.shop.medycynaludowa.com/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Sklep ARM Shop prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem Internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

6. Prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz zawartych w nim treści w tym zdjęć należą do ARM Shop. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§2 Rejestracja i dokonywanie Zamówień

1. Chcąc złożyć zamówienie w sklepie internetowym, prosimy postępować według poniższej procedury:
a) zarejestrować się w sklepie*.
b) zalogować się, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
c) złożyć zamówienie na wybrany towar.

* Przyjmowane są również zamówienia składane jako gość (bez rejestracji).

2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zamówienie, Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

5. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zamówienie”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6.  Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn go nie otrzymasz, prosimy o kontakt e-mailowy na adres [email protected]
 
8. Realizacja zamówienia następuje z chwilą:
a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - niezwłocznie;
b) dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy;
c) dla karty kredytowej - autoryzacji karty.

9. Przed wysyłką towaru do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek lub faktura VAT.
 
10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.

11. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

12. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

a) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
b) oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

13. W przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt w następujący sposób: e-mail: [email protected], tel. +48 74 300 38 16 
(pn-pt: 8:00-15:00)

§3 Ceny i formy płatności

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §4).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
a) gotówką przy odbiorze przesyłki – pieniądze wpłacane są przez Pocztę Polską lub Kuriera na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy,
b) przelewem na rachunek bankowy – wpłata na podane w zamówieniu dane:

The Academy of Regenerative Medicine
Plac Dworcowy 2G,58-160 Świebodzice
NIP: 8842544905

PL 02160014621815415890000001
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
SWIFT (BIC) PPABPLPK

c) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro”

6. Termin płatności za zamówione Towary, w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 5 lit. b) oraz c) powyżej wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  Nieuiszczenie płatności jest warunkiem automatycznego rozwiązania Umowy Sprzedaży.

7. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 5 przy opłacaniu jednego zamówienia.
 

  §4 Formy dostawy i realizacja Zamówienia

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sklep.

2. Dostawa zamówionych Towarów w Sklepie internetowym odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  

3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym.

4. Wysyłka zamówień poza obszar krajów Unii Europejskiej wiąże się z dodatkowo płatną czynnością odprawy eksportowej. Koszt odprawy eksportowej w zależności od docelowego kraju wysyłki (np. Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Kanada) może się różnić. Koszt ten ustalany jest indywidualnie po złożeniu zamówienia. Klient jest informowany o jego wysokości. Jeśli koszt nie jest zaakceptowany przez Klienta, zamówienie jest anulowane, a ewentualne dokonane wcześniej płatności zwracane.

5. Odbiór osobisty w biurze firmy w Świebodzicach jest możliwy po wcześniejszym złożeniu zamówienia i umówieniu się drogą telefoniczną na odbiór.

6. W przypadku deklaracji odbioru osobistego i nie odebrania Zamówienia w ciągu 14 dni, Zamówienie jest automatycznie anulowane i Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych licząc od chwili:

a) gdy klient wybiera płatność przy odbiorze – przyjęcia zamówienia,

b) gdy klient dokonuje płatności przy użyciu serwisu BlueMedia lub PayPal – otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty lub zaksięgowania wpłaty na rachunku,

c) gdy klient wpłaca przelewem na rachunek – zaksięgowania wpłaty na rachunku.

d) W celu określenia czasu realizacji zamówienia złożone w od piątku od godz. 14-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.

e) W wyjątkowych przypadkach a w szczególności w przypadku okresowej wzmożonej sprzedaży termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia.

Realizacja zamówienia oznacza skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki (wyjście przesyłki z magazynu). Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez doręczyciela (zazwyczaj 1-2 dni robocze).

8. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

9. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy w obecności listonosza lub kuriera, sporządzić protokół szkody. W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sprzedawcę u przewoźnika.  Dostarczenie protokołu szkody nie jest wymagane do złożenia reklamacji przez Klienta.

10. Na zakupione produkty są wystawiane paragony. W przypadku zakupu na firmę - proszę o dodatkową informację z poprawnymi danymi do faktury na adres email: [email protected]

11. Zamówienia złożone ale nie opłacone zostają anulowane po 14 dniach.

  

§5 Prawo do odstąpienia od umowy i zwroty.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru, i dokonać zwrotu towaru. Do zwrotu konieczne jest załączenie dowodu zakupu (paragonu lub faktury).

 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres: [email protected] i złożenie formularza zwrotu towaru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Sprzedawca w najszybszym możliwym czasie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem.

 7. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

9. Zwracane Towary należy odesłać na adres: The Academy of Regenerative Medicine, Plac Dworcowy 2G,

58-160 Świebodzice. Tel. _48661122876

10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Sprzedawca dodatkowo gwarantuje 100% satysfakcję z zakupionego towaru. Klient może rozpakować i sprawdzić produkt. W przypadku rezygnacji bądź niezadowolenia z otrzymanego towaru gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów (poza bezpośrednim kosztem odesłania Towaru). Zwracany produkt nie powinien jednak wskazywać żadnego zużycia.

13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  §6 Reklamacja Towaru

1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres: The Academy of Regenerative Medicine, Plac Dworcowy 2G,58-160 Świebodzice lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected] z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.

4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: The Academy of Regenerative Medicine, Plac Dworcowy 2G,58-160 Świebodzice.

8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 §7  Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.

4.  Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy lub pisząc na adres: [email protected].

 §9 Ochrona danych osobowych

9.1   Administratorem danych osobowych jest The Academy of Regenerative Medicine z siedzibą przy ul. Plac Dworcowy 2G,58-160 Świebodzice zwana dalej Administratorem.

9.2   Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu:
a) realizacji zamówień,

b) realizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, (wystawiania oraz przechowywania dokumentów finansowych i księgowych).

c) realizowania prawnie uzasadnionego interesu (np. windykacji należności, obsługi procesu reklamacyjnego,  zwrotów towarów, marketingu produktów i usług Administratora danych).

9.3   Za zgodą osoby, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail bądź telefonu.

9.4   Dane osobowe o odwiedzonych stronach internetowych oraz o dokonanych zakupach będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przedstawienia osobie spersonalizowanej oferty zwanej profilowaniem. W tym zakresie Administrator korzysta z tzw. plików cookies. Szczegółowe informacje o wykorzystaniu plików cookies są zawarte w Polityce Prywatności Sprzedawcy.

9.5   Zgoda, o której mowa w pkt. 9.3, może być w każdej chwili wycofana. Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz usunąć swoje konto w sklepie poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mail: [email protected].

9.6   Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży oraz wysyłki. Brak zgody na podanie danych niezbędnych z formularza złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.

9.7   W ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla Administratora. Będą to podmioty należące do następujących kategorii:
    •   dostawcy usług utrzymania strony internetowej, baz danych oraz innych systemów informatycznych związanych z Administratorem,
    •    firmy świadczące usługi marketingu internetowego, remarketingu, wysyłki informacji elektronicznej.

Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.8   Podmioty wskazane w pkt. 9.7 są zobowiązane do ochrony danych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z celami określonymi przez Administratora.

9.9   Osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich usunięcia lub ich przeniesienia z zastrzeżeniem wspomnianym w punkcie 9.2 b) związanym z obowiązkiem prawnym Administratora.

9.10   W każdej chwili, osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego prawnego następcy.

9.11   Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności sklepu internetowego The Academy of Regenerative Medicine zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 §10 Znak towarowy i dystrybucja

10.1 Sprzedawca posiada zastrzeżony znak towarowy do oznaczenia słowno-graficznego The Academy of Regenerative Medicine HARETSKI i zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz decyzją Urzędu Patentowego nabyła wyłączne prawo użytkowania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na całym obszarze UE. Posługiwanie się znakiem towarowym, a w szczególności dalsza odsprzedaż i używanie do celów promocyjnych (warsztaty, pokazy, materiały zdjęciowe i filmowe) bez zgody właściciela jest zabronione.

10.2 The Academy of Regenerative Medicine nie prowadzi dystrybucji swoich produktów w innych sklepach internetowych oraz nie prowadzi sprzedaży swoich produktów w sklepach stacjonarnych.

10.3 Jedynym kanałem zakupu produktów The Academy of Regenerative Medicine jest strona internetowa https://shop.medycynaludowa.com

 §11  Informacja o cookies

11.1 Nasze Witryny i Aplikacje Mobilne korzystają z plików cookie w celu dostarczania treści i funkcjonalności, którymi są zainteresowani użytkownicy. Ponadto używamy plików cookie w celach analitycznych i reklamowych; możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub korzystając z przycisku [WIĘCEJ USTAWIEŃ]. Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

11.2 Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

11.3 Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

- możliwości logowania do serwisu;

- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

11.4 Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

11.5 Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

 §12 Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.2. Regulamin został zaktualizowany z dniem 24 maja 2018 r i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. 

12.3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.

12.4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci, którzy wyrazili na to zgodę, będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub komunikatem w aktualnościach na stronie ARM-SPA.  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

12.5. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów  na stronie internetowej Sklepu w zakładce 'Regulamin', skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.  Regulamin jest udostępniony na stronie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

 

Załącznik nr. 1 do Regulaminu

 

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Towary prosimy odesłać na adres:
THE ACADEMY OF REGENERATIVE MEDICINE
Aleksander Haretski
Plac Dworcowy 2G,
58-160 Świebodzice

Kontakt:
Tel. +48 74 300 38 16 (pn-pt: 8:00-15:00)
[email protected]

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (lista towarów):

 

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):    
Imię i nazwisko konsumenta:    
Adres konsumenta:

 

Podpis konsumenta:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)    
Data:    

(*) Niepotrzebne skreślić.